บุคลากร

นายอนันต์ เดชพรม
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทร. 053-943159
anan.d@cmu.ac.th

นายบุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทร. 053-943144
bunrat.in@cmu.ac.th

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์

นายบุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน
(รักษาการหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์)
โทร. 053-943144
bunrat.in@cmu.ac.th

นางสาวพิชญาภร ต๊ะสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943144
phichayaporn.t@cmu.ac.th

นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943151
thanaporn.k@cmu.ac.th

นางสาวณัฐธาวัลย์  รักษ์เผ่าสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943151
nattawan.rak@cmu.ac.th

นางสาววิลาสินี ไกรมาก
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943157
wilasinee.k@cmu.ac.th

นางสาวจิณณ์ณิชา หน่อคำ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943156
jinnicha.n@cmu.ac.th

นายอนุชิต ขัติรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943156
anuchit.kat@cmu.ac.th

นางสาวรุ่งทิวา ภิรมย์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943149
rungtiwa.pi@cmu.ac.th

นายปภาวิน ปินทะยา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-941158
bapavin.pin@cmu.ac.th

นางสาวเบญจวรรณ วรรณมงคล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-941158
benchawan.w@cmu.ac.th

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางเอษณา สุริยวงค์
หัวหน้างานแผนงบประมาณ
โทร. 053-943148
asana.s@cmu.ac.th

นายไพบูลย์  แสนอินเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943148
paiboon.s@cmu.ac.th

นางสาวนิตยา  ลำเภาพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943158
nittaya.l@cmu.ac.th

นางสาวพิมพ์พร นัยสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943147
pimporn.nai@cmu.ac.th

นางอรพินท์ สอนไว
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943152
oraphin.s@cmu.ac.th

นางสาวเกศวรางค์ ศรีเชียงราย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943153
ketwarang.s@cmu.ac.th

นายบรรณสรณ์ มโนรส
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943158
bannasorn.m@cmu.ac.th

นางสาววิมลสิริ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943152
wimolsiri.f@cmu.ac.th

นางอัมพวรรณ พันธจักร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943147
amphawan.p@cmu.ac.th

นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943153
monsicha.k@cmu.ac.th

หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

นายสมาน สุริยวงค์
หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
โทร. 053-943150
saman.suriyawong@cmu.ac.th

นายประเสริฐ แก้วอาภัย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943145
prasert.k@cmu.ac.th

นางจินตนา เสียมภักดี
นักจัดการงานทั่วไป
(ชำนาญการ)
โทร. 053-943142
chintana.s@cmu.ac.th

นายเมธี  สอาดล้วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 053-943155
maytee.s@cmu.ac.th

นายณัฐพงษ์ มังกร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943155
natthapong.ma@cmu.ac.th

นางสาวศตบงกช ชนะกิตติรุ่งเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 053-943142
satabongkot.c@cmu.ac.th

นายเอกพล สะอาดเอี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 053-943145
eakkapon.s@cmu.ac.th