เบอร์ติดต่อด้านนโยบายและแผน มช.

คณะเกษตรศาสตร์

44009 ต่อ 111

คณะการสื่อสารมวลชน

42703 ต่อ 114

คณะทันตแพทยศาสตร์

44414

คณะเทคนิคการแพทย์

35076

คณะนิติศาสตร์

42916

คณะบริหารธุรกิจ

42150

คณะพยาบาลศาสตร์

49087

คณะแพทยศาสตร์

35291 , 35293 , 35299

คณะเภสัชศาสตร์

44344

คณะมนุษยศาสตร์

43226 , 42344

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

42957

คณะวิจิตรศิลป์

44832

คณะวิทยาศาสตร์

43314

คณะวิศวกรรมศาสตร์

44108 , 42043

คณะศึกษาศาสตร์

44204 , 44271

คณะเศรษฐศาสตร์

42210

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

42968

คณะสังคมศาสตร์

43516

คณะสัตวแพทยศาสตร์

48010

คณะสาธารณสุขศาสตร์

42522

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

48275

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

42418

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

034-870709

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

43721

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

20299

สถาบันนโยบายสาธารณะ

098-8153444

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

42083

กองกฎหมาย

42614

กองบริหารงานกลาง

43011

กองคลัง

43122

กองบริหารงานบุคคล

41113

กองแผนงาน

43144

กองพัฒนานักศึกษา

43038

กองวิเทศสัมพันธ์

43662

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

41161

โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43967

โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

43695-6

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

48489

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

41300

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

41492

ศูนย์ประสานงานวิชาการ

43698

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

48075

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

43697

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา

44913

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ศูนย์สัตว์ทดลอง

48621

สถาบันภาษา

43751

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

42007 , 099-3859666

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

42461

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

36148

สำนักงานการตรวจสอบภายใน

43109

สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

43154

สำนักงานบริหารงานวิจัย

43606

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

42680 ต่อ 26

สำนักงานมหาวิทยาลัย

43121

สำนักงานสภาพนักงาน

43018

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

43015

สำนักงานหอพักนักศึกษา

44744

สำนักทะเบียนและประมวลผล

48910

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

43813

สำนักบริการวิชาการ

42892

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

41401

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

43629

สำนักหอสมุด

44544

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48679

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44248

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

43651-4 ต่อ 110-112

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่