ทดสอบหน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนา "แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569" เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา และในกิจกรรมสัมมนามีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการสัมมนามีกิจกรรมดังนี้

🔹การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงหม่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
🔹เปิดใจการทำงาน : บทบาท อำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดี)
🔹กิจกรรม Workshop : Requirement for Social Listening นำโดย อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
🔹เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
🔹การบรรยาย : ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2569) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดี)
🔹กิจกรรมแบบทดสอบบุคลิกภาพ
🔹กิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น
1) วิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
2) วิจัยและนวัตกรรม และ SO1 SO2 SO3 โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
3) Digital transformation/ Management Excellence โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
4) การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยกลุ่มเลขานุการผู้บริหาร
🔹การนำเสนอผลจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็น
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนา "แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569" เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา และในกิจกรรมสัมมนามีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการสัมมนามีกิจกรรมดังนี้

🔹การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงหม่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
🔹เปิดใจการทำงาน : บทบาท อำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดี)
🔹กิจกรรม Workshop : Requirement for Social Listening นำโดย อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
🔹เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
🔹การบรรยาย : ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2569) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดี)
🔹กิจกรรมแบบทดสอบบุคลิกภาพ
🔹กิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น
1) วิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
2) วิจัยและนวัตกรรม และ SO1 SO2 SO3 โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
3) Digital transformation/ Management Excellence โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
4) การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยกลุ่มเลขานุการผู้บริหาร
🔹การนำเสนอผลจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็น
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนา "แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569" เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา และในกิจกรรมสัมมนามีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการสัมมนามีกิจกรรมดังนี้

🔹การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงหม่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
🔹เปิดใจการทำงาน : บทบาท อำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดี)
🔹กิจกรรม Workshop : Requirement for Social Listening นำโดย อาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
🔹เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมา โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
🔹การบรรยาย : ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2569) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (รักษาการแทนอธิการบดี)
🔹กิจกรรมแบบทดสอบบุคลิกภาพ
🔹กิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น
1) วิชาการและพัฒนานักศึกษา โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
2) วิจัยและนวัตกรรม และ SO1 SO2 SO3 โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
3) Digital transformation/ Management Excellence โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง
4) การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยกลุ่มเลขานุการผู้บริหาร
🔹การนำเสนอผลจากการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความเห็น
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 15 ในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 🙏กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 15 ในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 🙏

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 15 ในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 🙏กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 15 ในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 🙏

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 15 ในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 🙏กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ 15 ในโอกาสครบวาระการบริหารงาน ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 🙏

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร และการสร้าง Smart University” ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตบัณฑิตมงคล (รองอธิการบดี) บรรยายในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร บรรยายในหัวข้อ “การสร้าง Smart University”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การจัดการแม่เหียะทัวร์ (BCG MAE HIA TOUR) ได้แก่ อาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง (iExtract) และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้ที่ยั่งยืน เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร และการสร้าง Smart University” ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตบัณฑิตมงคล (รองอธิการบดี) บรรยายในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร บรรยายในหัวข้อ “การสร้าง Smart University”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การจัดการแม่เหียะทัวร์ (BCG MAE HIA TOUR) ได้แก่ อาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง (iExtract) และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้ที่ยั่งยืน เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร และการสร้าง Smart University” ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตบัณฑิตมงคล (รองอธิการบดี) บรรยายในหัวข้อ “การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความสำเร็จในระดับโลก มิติด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร บรรยายในหัวข้อ “การสร้าง Smart University”

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การจัดการแม่เหียะทัวร์ (BCG MAE HIA TOUR) ได้แก่ อาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง (iExtract) และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้ที่ยั่งยืน เพื่อผลิตเป็นพลังงานทดแทน ณ ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
Slider

 

นโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
Slider

 

รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report)

Slider