นโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงาน

 • ผลแผนระยะยาว
   • รายงานผลแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
   • รายงานผลยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ของอธิการบดี
 •  ผลแผนปฏิบัติการประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
 • ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   • รายงานผลแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
   • รายงานผลแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2562