วิสัยทัศน์ เป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

SMART PLANNING

Ready for transformation

เป้าหมายวิสัยทัศน์

1. องค์กรได้รับการยอมรับในระดับมหาวิทยาลัยหรือเวทีภายนอก 1 รางวัล ภายในปี 2565

2. มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน ปีละไม่น้อยกว่า 3 นวัตกรรม

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงานของกองแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกปี

พันธกิจ

1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 7 กองแผนงานมีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลังและแผนกายภาพ

2. การจัดทำโครงสร้างองค์กร

3. การติดตามและประเมินผล

4. การจัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

5. งานหรือภาระกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย