ทะเบียนผู้ตรวจประเมินผลกระทบทางสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
KANNIKA SAELIW
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเกษตรศาสตร์
E-mail : kannika.saeliw@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 944066

อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
JITTIMA SINGVEJSAKUL
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเกษตรศาสตร์
E-mail : Jittimasvsk@gmail.com
โทรศัพท์ : 053 944018

อ.ดร.นิลุบล ชลสวัสดิ์
NILUBON CHONSAWAT
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเกษตรศาสตร์
E-mail : nilubon.chon@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 948678

รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
SUCHITPORN LERSILP
คณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : suchitporn.l@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 949259

รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
SUPAWADEE PUTTHINOI
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : supawadee.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 949259

อ.ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก
WISUWAT WANNAMAKOK
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail : wisuwat.wannamakok@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942235

ผศ.วรางคณา ไชยซาววงษ์
WARANGKHANA CHAISOWWONG
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
E-mail : warangkhana.chai@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 948083 ต่อ 109

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
CHAIWAT NIMANUSSORNKUL
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : chaiwatnim@gmail.com
โทรศัพท์ : 053 942224

ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
CHAOWANA PHETCHARAT
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : chaowana.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942223

รศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
ANASPREE CHAIWAN
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : anaspree@gmail.com
โทรศัพท์ : 053 942228

อ.ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์
SIWAPORN SUKITTANON
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะการสื่อสารมวลชน
E-mail : siwaporn.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942705 ต่อ 209

ผศ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
NATTAPON TANTRAKOONSAB
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail : Nattapon.t@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942989 ต่อ 128

อ.ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์
SASIPATCH CHAISIRIBODIN
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail : sasipatch.c@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942999 ต่อ 102

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
JUKKRIT WUNGRATH
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : jukkrit.w@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942524

ผศ.ดร.วรางคณา นาคเสน
WARANGKANA NAKSEN
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : warangkana.n@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942507

อ.ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม
NOPPCHA SINGWERATHEM
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : noppcha.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942506

ผศ.ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
CHALERMPON KONGJIT
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
E-mail : chalermpon.k@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 920299

อ.ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร
WIRACHCHAYA CHANPUYPETCH
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
E-mail : wirachchaya.c@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 034 870708 ต่อ 09