อ.ดร.นิลุบล ชลสวัสดิ์

อ.ดร.นิลุบล ชลสวัสดิ์
NILUBON CHONSAWAT
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเกษตรศาสตร์
E-mail : nilubon.chon@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 948678

สาขาความเชี่ยวชาญ : โมเดลการตัดสินใจ /การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Decision-Making Model),การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management),วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart SMEs)

ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –