คำถามที่พบบ่อย

คำถาม-คำตอบ

จากการสัมมนาแนวทางและวิธีการจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์อัตรากำลัง

วันที่  30  มิถุนายน  2552  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลส์  

 

  • แนวทางด้านงบประมาณ
Question  : การจ้างบุคลากรตามโครงการงบอุดหนุนบริการวิชาการ/องค์กรในกำกับ คิดรวม 30% ของงบประมาณหรือไม่
Answer    : 1. กรณีการจ้างบุคคลในโครงการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะกิจ ไม่คิดรวม 30%
  2. กรณีองค์กรในกำกับเดิม การจ้างพนักงานส่วนงาน คิดรวม 30%
Question  : เงินสะสมของลูกจ้างชั่วคราว (เดิม) ใช้ฐานเงินเดือนจากประกาศฉบับใดอ้างอิง
Answer     : ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ข้อ 15 วรรค 2 นอกจากการจ่ายค่าจ้างตามข้อ 14 และประกันสังคม ข้อ 15 ส่วนงานอาจกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำพึงได้รับ
Question  : กรณีเงินรายได้จากการประชุมวิชาการจะต้องเสียเงิน 3% เพื่อสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่
Answer     : ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2551 ข้อ 11 วรรค 2 กำหนด ดังนี้
  “รายได้จากการประชุมวิชาการให้จัดสรรร้อยละ 10 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย…………………………”
Question  : คณบดีจะเกษียณอายุเดือนกันยายน 2552 นี้ และยังอยู่ในวาระ จะยังได้เงินประจำตำแหน่ง (ตามขนาดของคณะ และค่าตอบแทน (ผศ. รศ.) จะได้อยู่หรือไม่
Answer    : 1.   กรณีผู้บริหาร (คณะ สถาบัน สำนัก) เกษียณอายุก่อนครบวาระ จะได้รับ

2.   เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้

  1.1       เงินเดือน : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  (เบิกจ่ายจากงบประมาณของ

ส่วนงาน)

    1.2 เงินประจำตำแหน่งบริหาร : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดย

มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ตามหลักเกณฑ์ของสำนัก

งบประมาณ (กรณีบุคคลภายนอก) เงินส่วนต่างให้เบิกจ่ายจาก

งบประมาณของส่วนงาน

  2. กรณีเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ  “จะไม่ได้รับ”
Question  : ขอให้ยกตัวอย่าง
   “ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์”  วัดอย่างไร

ใช้แบบสอบถามตอนให้บริการ หรือตามไปเก็บทีหลัง

Answer    : ใช้วิธีสำรวจโดยตามไปเก็บทีหลัง หลังจากที่ได้รับการอบรมไปแล้ว กำหนดเวลาที่จะไปสำรวจ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ได้รับความรู้จากการอบรม (ตามความเหมาะสม)
Question : ขอให้ช่วยขยายความ “เงินรับฝาก” ว่าเป็นเงินอะไร ยกตัวอย่าง
Answer    : เช่น เงินค้ำประกันสัญญาก่อสร้าง  , ค่าประกันของเสียหาย
Question : เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนตามข้อบังคับที่ 27 ส่วนงานสามารถใช้เงินเหลือจ่ายในปีนั้น ๆ ได้เลยหรือไม่ หรือจะใช้ในปีถัดไป
Answer   : 1. กรณีที่นำไปใช้ในงบลงทุน หากสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ก็สามารถใช้ได้เลย
  2. กรณีที่นำไปใช้ในงบลงทุน แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ ต้องนำมาเป็นรายรับ และตั้งงบประมาณรายจ่ายของปีถัดไป
  3. กรณีนำไปใช้ในงบดำเนินงาน/อุดหนุน ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ สามารถใช้ได้เลย
Question : สมทบเงินสะสมพนักงานงานชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) บังคับว่าต้องตั้งหรือไม่ เนื่องจากระเบียบไม่ได้มีกำหนดไว้
  – เนื่องจากคณะฯ เดิมตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้มีในส่วนสมทบเงินสะสมพนักงาน
Answer    : ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ข้อ 15 วรรค 2 นอกจากการจ่ายค่าจ้างตามข้อ 14 และประกันสังคมตามข้อ 15 ส่วนงานอาจกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำพึงได้รับ
Question  : ตามประกาศฯ ที่กำหนดให้งบประมาณในหมวดบุคลากร เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของ “รายได้” ทั้งหมด  “รายได้”  หมายถึงอะไร
Answer    : “รายได้”  ตามประกาศ หมายถึง รายได้ (รายรับ) ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินปี 2551 ข้อ 8 (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Question  : เงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน อุดหนุนทั่วไป เป็นของส่วนงานหรือของมหาวิทยาลัย
Answer    : รอข้อสั่งการจากมหาวิทยาลัย เมื่อทราบผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
  • แนวทางด้านอัตรากำลัง
Question  : กรณีมีบุคคลคุณวุฒิปริญญาเอกขอบรรจุได้ (ต้องมีกรอบหรือระยะเวลาการขอ
  บรรจุกำหนดหรือไม่
Answer     : หากคณะสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สามารถขอกรอบอัตรารองรับได้เลย โดยเสนอเรื่องไปที่กองบริหารงานบุคคล พร้อมประวัติของบุคคลดังกล่าว และภาระงานสอนที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบ เพื่อเสนอ ก.บ. พิจารณาต่อไป
Question  : การจัดสรรอัตรากำลังสายปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้เมื่อใด
Answer    : มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง
Question  : ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ และได้รับมอบหมายภาระงานใหม่ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม่
Answer    : ในหลักการได้แต่ต้องเสนอเรื่องไปที่กองบริหารงานบุคคล
Question  : อัตราอาจารย์ที่เกษียณ (ข้าราชการ) ขอตำแหน่งพนักงานอาจารย์ทดแทนได้หรือไม่
Answer    : กรณีอาจารย์ที่เป็นข้าราชการเกษียณ อัตราจะถูกยุบเลิก การขอตำแหน่งจะพิจารณาตามภาระงานและหลักเกณฑ์ของ ก.บ.
Question : จะขออัตราพนักงานงบแผ่นดินได้เมื่อไหร่
Answer    : 1. สายวิชาการ (อาจารย์) แจ้งคณะแล้ว
  2. สายวิชาการ (นักวิจัย) กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเสนอ ก.บ.
  3. กรอบปฏิบัติการ ดำเนินการหลัง “นักวิจัย”