ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว

ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว

KANNIKA SAELIW

สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเกษตรศาสตร์

E-mail : kannika.saeliw@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053 944066

สาขาความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการจัดการ , การประเมินโครงการและนโยบาย
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –