ผศ.วรางคณา ไชยซาววงษ์

ผศ.วรางคณา ไชยซาววงษ์
WARANGKHANA CHAISOWWONG
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
E-mail : warangkhana.chai@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 948083 ต่อ 109

สาขาความเชี่ยวชาญ : สัตวแพทย์สาธารณสุข, Food Safety and Food Hygiene from animal origin
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการการจัดการสุนัขในที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน

SDG :
1. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
2. เป้าหมายที่ 11 : Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน