อ.ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร

อ.ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร
WIRACHCHAYA CHANPUYPETCH
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
E-mail : wirachchaya.c@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 034 870708 ต่อ 09

สาขาความเชี่ยวชาญ : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการอุตสาหกรรม
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากงานวิจัยด้านประมงและทรัพยากรทางน้ำของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

SDG :
1. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
2. เป้าหมายที่ 9 : Industry, Innovation, and Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
3. เป้าหมายที่ 12 : Responsible Consumption and Production สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
4. เป้าหมายที่ 15 : Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ