อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล

อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
JITTIMA SINGVEJSAKUL
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเกษตรศาสตร์
E-mail : Jittimasvsk@gmail.com
โทรศัพท์ : 053 944018

สาขาความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของการปลูกพืชผักปลอดภัยในจังหวัดน่าน

SDG :
1. เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ No Poverty
2. เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย Zero Hunger
3. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน