อ.ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก

อ.ดร.วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก
WISUWAT WANNAMAKOK
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail : wisuwat.wannamakok@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942235

สาขาความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –