รศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ

รศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
ANASPREE CHAIWAN
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : anaspree@gmail.com
โทรศัพท์ : 053 942228

สาขาความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์จุลภาค การประเมินโครงการ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. การวิเคราะห์ social impacts ให้กับโครงการของ สวทช.
2. โครงการวิจัย และงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)
3. โครงการประเมินความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสังคมของการใช้กำแพงคอนกรีตหุ้มยางพารา(Rubber Fender Barrier) และเสาหลักนำทางยางพารา (Rubber Guide Post)
4. คู่มือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โดย สสส.
SDG :
1. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
2. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
3. เป้าหมายที่ 9 : Industry, Innovation, and Infrastructure สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
4. เป้าหมายที่ 11 : Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน