อ.ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

อ.ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์
SASIPATCH CHAISIRIBODIN
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail : sasipatch.c@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942999 ต่อ 102

สาขาความเชี่ยวชาญ : Social Enterprise Management, Organization and Management, Strategic Management
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการการประเมินผลกระทบ:โครงการรักยั่งยืน (Sustainable Community: The Prototype Project) ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และชุมชนบ้านพลไทย ตำบลโพธ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SDG :
1. เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ No Poverty
2. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
3. เป้าหมายที่ 6 : Clean Water and Sanitation สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน