ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
CHAIWAT NIMANUSSORNKUL
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : chaiwatnim@gmail.com
โทรศัพท์ : 053 942224

สาขาความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์การเงิน
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการประเมิน SROI การประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัยของ กรมขนส่งทางบก
2. โครงการประเมิน SROI วิสาหกิจชุมชนของ สสส.

SDG :
1. เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ No Poverty
2. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
3. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน