รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย

รศ.ดร.สุภาวดี พุฒิหน่อย
SUPAWADEE PUTTHINOI
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : supawadee.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 949259

สาขาความเชี่ยวชาญ : กิจกรรมบำบัด, ผู้สูงอายุ, ชุมชน
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –