ผศ.ดร.วรางคณา นาคเสน

ผศ.ดร.วรางคณา นาคเสน
WARANGKANA NAKSEN
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : warangkana.n@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942507

สาขาความเชี่ยวชาญ : สาธารณสุขศาสตร์
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการการสำรวจภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานและประชาชนในหมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์บ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน

SDG :
1. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
2. เป้าหมายที่ 11 : Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน