อ.ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

อ.ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์
SIWAPORN SUKITTANON
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะการสื่อสารมวลชน
E-mail : siwaporn.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942705 ต่อ 209

สาขาความเชี่ยวชาญ : สื่อสารสุขภาพ สื่อสาร การผลิตสื่อ สื่อสารการตลาด
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –