อ.ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม

อ.ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม
NOPPCHA SINGWERATHEM
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : noppcha.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942506

สาขาความเชี่ยวชาญ : Health Economics
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในชุมชนไทย

SDG :
1. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย