ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์

ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
CHAOWANA PHETCHARAT
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะเศรษฐศาสตร์
E-mail : chaowana.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942223

สาขาความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์เกษตร
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG :
1. เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ No Poverty
2. เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย Zero Hunger
3. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
5. เป้าหมายที่ 10 : Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
6. เป้าหมายที่ 15 : Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ