ผศ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์

ผศ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
NATTAPON TANTRAKOONSAB
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
E-mail : Nattapon.t@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942989 ต่อ 128

สาขาความเชี่ยวชาญ : ESG, Politics, Political Economy, Social Movement, Southeast Asia Studies
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –
1. โครงการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือนด้วยถังขยะปลอดกลิ่นเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและประเมินผลกระทบจากการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษและพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาโครงการ (กรกฎาคม 2566 – มีนาคม 2567)
3. โครงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนภายใต้โครงการรักยั่งยืน (Sustainable Community: The Prototype Project) ระยะเวลาโครงการ (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2566)

SDG : –
1. เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ No Poverty
2. เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย Zero Hunger
3. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. เป้าหมายที่ 8 : Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
5. เป้าหมายที่ 10 : Reduced Inequalities ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
6. เป้าหมายที่ 15 : Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ