รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์

รศ.ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์
SUCHITPORN LERSILP

คณะเทคนิคการแพทย์
E-mail : suchitporn.l@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 949259

สาขาความเชี่ยวชาญ : กิจกรรมบำบัด
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –