ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
JUKKRIT WUNGRATH
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : jukkrit.w@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 942524

สาขาความเชี่ยวชาญ : สาธารณสุขชุมชน การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ผลงาน/โครงการ การประเมิน :
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตชาเชียงดาเพื่อสุขภาพบ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

SDG :
1. เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ No Poverty
2. เป้าหมายที่ 3 : Good Health and Well-being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย