ผศ.ดร.เฉลิมพล คงจิตต์

ผศ.ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
CHALERMPON KONGJIT
สถานะ : ผู้ประเมินฝึกหัด (Trainee)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
E-mail : chalermpon.k@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 920299

สาขาความเชี่ยวชาญ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงาน/โครงการ การประเมิน : –

SDG : –