งานแผนงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำปี
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงินประจำปี
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

บุคลากร

 

  1. นางเอษณา สุริยวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้างานแผนงบประมาณ)
  2. นายไพบูลย์  แสนอินเมือง พนักงานปฏิบัติงาน
  3. นางสาวนิตยา  ลำเภาพงศ์ พนักงานปฏิบัติงาน
  4. นายบรรณสรณ์ มโนรส พนักงานปฏิบัติงาน
  5. นางสาวเกศวรางค์ ศรีเชียงราย พนักงานปฏิบัติงาน
  6. นางอรพินท์ สอนไว พนักงานปฏิบัติงาน
  7. นางสาวพิมพ์พร  นัยสุวรรณ์ พนักงานปฏิบัติงาน
  8. นางสาววิมลสิริ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล พนักงานปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3147,48,51,53