งานแผนงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำปี
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้เงินประจำปี
4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

บุคลากร

 

  1. นางเอษณา สุริยวงค์ นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างานแผนงบประมาณ)
  2. นายไพบูลย์  แสนอินเมือง นักจัดการงานทั่วไป
  3. นางสาวนิตยา  ลำเภาพงศ์ นักจัดการงานทั่วไป
  4. นายบรรณสรณ์ มโนรส นักจัดการงานทั่วไป
  5. นางสาวเกศวรางค์ ศรีเชียงราย นักจัดการงานทั่วไป
  6. นางอรพินท์ สอนไว นักจัดการงานทั่วไป
  7. นางสาวพิมพ์พร  นัยสุวรรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
  8. นางสาววิมลสิริ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3147,48,51,53