งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์
3. บริหารจัดการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการ Software ปฏิบัติงานของกองแผนงาน

บุคลากร

 

1. นายสมาน สุริยวงค์ นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์)
2. นายกุลดิลก  เสียมภักดี นักจัดการงานทั่วไป
3. นายประเสริฐ  แก้วอาภัย นักจัดการงานทั่วไป
4. นางจินตนา เสียมภักดี นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)
5. นายเมธี  สอาดล้วน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นายณัฐพงษ์ มังกร นักจัดการงานทั่วไป
7. นายบดินทร์ กาเย็นทรีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3150,55