งานแผนยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. จัดทำกรอบอัตรากำลัง (อาจารย์,นักวิจัย,พนง.มหาวิทยาลัย)
3. วิเคราะห์การจัดตั้งและการแบ่งส่วนงาน
4. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
5. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

บุคลากร

 

 

 

1. นายบุญรัตน์  อินต๊ะพิงค์ นักจัดการงานทั่วไป (หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์)
2. นางสาวพิชญาภร ต๊ะสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป
3. นางสาวณัฐธาวัลย์  รักษ์เผ่าสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป
4. นางสาวธนาภรณ์ กำแพงแก้ว นักจัดการงานทั่วไป
5. นายชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป
6. นางสาววิลาสินี ไกรมาก นักจัดการงานทั่วไป
7. นางสาวจิณณ์ณิชา หน่อคำ นักจัดการงานทั่วไป
8. นางสาววรัญญา สนเผือก นักจัดการงานทั่วไป
9. นายอนุชิต ขัติรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป
10. นางสาวรุ่งทิวา ภิรมย์ นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ 05394-3144,49,51,54,56,57