กิจกรรม Talk and Share วันที่ 27 ธันวาคม 2561 หัวข้อ : Change Management

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการต่อยอดเป็นนวัตกรรมจากการทำงาน รวมถึงเป็นที่ประชุมหารือการดำเนินงานๆต่างเพื่อพัฒนากองแผนงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Change Management