กิจกรรม Talk and Share วันที่ 25 มกราคม 2562 หัวข้อ : การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

วันที่ 25 มกราคม 2562 กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการต่อยอดเป็นนวัตกรรมจากการทำงาน รวมถึงเป็นที่ประชุมหารือการดำเนินงานๆต่างเพื่อพัฒนากองแผนงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้หัวข้อการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน