กิจกรรม Talk and Share วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หัวข้อ : แนะนำ OKRs เบื้องต้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กองแผนงานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในการต่อยอดเป็นนวัตกรรมจากการทำงาน รวมถึงเป็นที่ประชุมหารือการดำเนินงานๆต่างเพื่อพัฒนากองแผนงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงานชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้หัวข้อแนะนำ OKRs เบื้องต้น