ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่