แนวทางการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการปรับลดงบประมาณลง ร้อยละ 20

วันพุธที่ 4  สิงหาคม  2564  เวลา 14.30 น. นายอนันต์  เดชพรม ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมงานกองแผนงาน  ได้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการทบทวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนงาน คณะ/ส่วนงาน และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน

สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศในการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 งบประมาณรวม 33,000 ล้านบาท   รวมถึงพิจารณาอนุมัติ แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด โดยเฉพาะมาตรการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเรียนให้นักเรียน-ผู้ปกครอง รายละ 2,000 บาท วงเงินงบประมาณ 23,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โดยจะมีนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับประโยชน์เป็นจำนวนถึง 1,750,109 คน  โดยมีแนวทางโดยสรุป ดังนี้

 

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา :

 •  สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียน   ทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนมากกว่า  10 ล้านคน โดยใช้ฐานข้อมูลเรียนฟรี 15 ปี และจ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครองนำไปใช้ตามความจำเป็น
 • จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายครูในการดูแลนักเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
 • ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนให้ลด ชะลอ หรือตรึงค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐ และกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ ให้เท่ากับปีการศึกษา 2563
 • เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ (Learning Gaps) และลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป (Learning Loss)โดยให้สถานศึกษาสามารถถัวจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดในปีการศึกษา 2564 ได้
 • จัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้สถานศึกษาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของสถานศึกษา
 • จัดทําสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หลากหลายที่เหมาะสมกับวัย ลดการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียน อนุบาล-ป.3 ข
 • ศธ.จะจัดเช่าอุปกรณ์ (Devices) พร้อมสัญญาน จํานวน 200,000 ชุด สําหรับให้นักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม ป.4 – ม.6 และ อาชีวศึกษา ใช้ยืมเรียนรองรับการเรียนแบบออนไลน์
 • ช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานโดยจะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพสําหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการอบรมฟรีรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน พร้อมทั้งประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหาทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพ

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ :

 • ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • กลุ่มเป้าหมาย นิสิต นักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ
 • ลด 50% กรณีค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 50,000 บาท
 • ลดเพิ่ม 30% กรณีค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา มากกว่า 50,001 -100,000 บาท
 • ลดเพิ่ม 10% กรณีค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา เกิน 100,000 บาท
 • สำหรับส่วนลด รัฐบาลจะร่วมจ่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 60 : 40

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน :

 • ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐสนับสนุนในอัตรา 5,000 บาท/คน
 • ให้สถาบันพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม หรือสนับสนุนมาตรการอื่น ๆ เช่นขยายเวลาหรือผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์ ลดค่าหอพัก

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ได้มีมติและข้อคิดเห็นของแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี และให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยนักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ตามกระบวนการที่กำหนด ถึงจะได้รับสิทธิการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ได้รับส่วนลดแล้ว
 • ในกรณีที่นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะคืนในส่วนที่ได้รับการเยียวยาให้ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำรูปแบบการคืนเงินค่าเล่าเรียนดังกล่าว ซึ่งจะมีกระบวนการในเรื่องของหลักฐานการคืนเงินเพื่อส่ง สปอว. ต่อไป
 1. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นจำนวน 4,500 บาท ทุกหลักสูตรในภาพรวม โดยเป็นการลดแบบเป็นสัดส่วน และขอความร่วมมือให้ส่วนงานประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับนักศึกษาต่างชาติด้วยว่า การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาชาวไทยได้รับนั้นเป็นส่วนเงินกู้ของประเทศ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้
 1. งบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ. 2564 ส่วนงานจะต้องลดรายจ่ายลง ร้อยละ 20 ของภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยใช้จ่ายตามลำดับความสำคัญสำหรับดำเนินงาน หรืองบเงินอุดหนุน ในส่วนของงบลงทุนบางรายการอาจชะลอการดำเนินงานไปก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะได้หารือแนวทางการดำเนินการ ให้เกิดผลกระทบกับส่วนงานน้อยที่สุดต่อไป
 • ในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดร้อยละ 30 นั้น มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือส่วนงานโดยให้เป็นลักษณะของเงินยืมก่อน ระหว่างรอภาครัฐโอนเงินส่วนนี้ให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรงต่อไป

ผลกระทบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติ ค.ร.ม. 27 กรกฎาคม 2564 ต่องบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565