การเสนอขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทศาสตราจารย์ผู้เกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย อายุ 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี และอายุ 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

1. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ

 

 

2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานวิชาการ

 

 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

 

4. ข้อบังคับมช.ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล