แบบฟอร์ม เอกสาร และวิดีโอ การขอรับการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565-2568

วิดีโอ