คู่มือและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

การ Download ไฟล์ ต้อง login ด้วย e-mail account ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่