เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบ BI และระบบ e-Planning (9 ก.พ. 2560)

  1. เอกสารประกอบ เรื่อง กระบวนการจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) หมวด 2 ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่
  2. เอกสารประกอบ เรื่อง ระบบสนับสนุนงานนโยบายและแผน e-Planning  ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่