แนวนโยบายการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบฟอร์มประกอบการขอจัดสรรอัตราฯ