เบอร์บุคลากรด้านนโยบายและแผน

คณะ / หน่วยงาน ชื่อ โทรศัพท์ FAX เบอร์ คณบดี คณะ / หน่วยงาน ชื่อ โทรศัพท์ FAX
เกษตรศาสตร์ พี่แอ๋ว 4012 ต่อ 103 4666 4001-2 ศูนย์ประกันฯ 1402 – 3 1404
ทันตแพทยศาสตร์ โรจน์ 4414 2228 4401 ศูนย์เทคโนโลยีฯ สัจจะ 1780
เทคนิคการแพทย์ อนุชา , สมิตา 5076 ,6026 6042 5061 ศูนย์ธรรมชาติวิทยา ชุมพล 1452 – 3
พยาบาลศาสตร์ กมลนัฏฐ์  (เหน่ง) 6011 6081 5011 โรงเรียนสาธิต ประจวบ 4207 (ผอ.) 4248 221285
แพทยศาสตร์ พี่หมู ,อ๊อด 5291 , 5293 ,5299
6776
6223 5122 , 6144 กองกลาง สุภการณ์ (พี่ม่อย) 3012 3002
เภสัชศาสตร์ รวิภา 4344 4390 4301 กองกฏหมาย น้องนงค์ 1317
มนุษยศาสตร์ ชัยมงคล 3226 , 3271 2309 3201 กองการเจ้าหน้าที่ วราวุธ 1112 1112
วิจิตรศิลป์ สุกัญญา 4832 4805 4801 กองกิจการนักศึกษา ชูศรี 3039 3070
วิทยาศาสตร์ รสลิน, นพพร 3314 3439 3301 กองคลัง ปราณี (พี่แต) 3125 3124
วิศวกรรมศาสตร์ น้องแบงค์ 2043 2044 4101-3 กองบริการการศึกษา ปรียา 3102 3110
ศึกษาศาสตร์ สุรพงษ์ , แอ๊ด 4204 , 4271 4204 4201 กองสวัสดิการ จิราภรณ์ (แจ๋ว) 1164 3500
สังคมศาสตร์ อมรรัตน์ 3516 3555 3501 กองวิเทศสัมพันธ์ เจริญ 3662 3666
อุตสาหกรรมเกษตร ประทุมวรรณ์ 8275 8201 8201 ,8214 หน่วยตรวจสอบฯ มล , ป้อม 3102-10 3695
บริหารธุรกิจ จันทิรา 2121 2113 2101 สภาอาจารย์ บุญชม 3018 – 3024 3020
เศรษฐศาสตร์ พัชรินทร์ 2210 2202 2201 กองแผนงาน
สัตวแพทยศาสตร์ อรุณี 8010 274710 8001  – งานธุรการ โอม 3141  , 3143 1144,47
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉัตรสุดา,สุมนา 2807 , 2812 221448 2801  – งานวิเคราะห์แผน วิวรรณ 3147-8 ,3152-3 3153
บัณฑิตวิทยาลัย ศุภลักษณ์ 2413 , 2419 892231 2401    และงบประมาณ
สำนักบริการวิชาการ ปี้หม่วย 2879 216244 3601  – งานวิเคราะห์แผน บุญรัตน์ 3144  , 3154
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดวงเดือน,แอ้ 3813 , 3812 3818 3801    และประเมินผล
สำนักหอสมุด พิมลพรรณ 4544 4528 4501  – งานวิจัยสถาบัน ทองสุข 3142  , 3145
สำนักทะเบียนฯ น้องอุ้ม 48910 3086 3096  – งานผังแม่บท กุลดิลก 3146
สำนักส่งเสริมฯ รุจิรา

สันต์ทัศน์

3633 , 3623

3629

3626

222680

3621  – ห้องคอมพิวเตอร์ อนันต์ 3150  , 3155
สถาบันวิจัยสังคม วาสนา 2555 2572 2551  – กลุ่มสถาบัน พิบูลย์ 1144
สถาบันวิจัยวิทยฯสุขภาพ อริยา  (ทราย) 5055-58 & 301 221849 5055-8&101  – ระบบการเงิน 3 มิติ เอ๋ 1145-46
สถาบันวิจัยวิทยฯเทคโนฯ ศิริพันธ์ 2461 2478 2451  – ตึกเขียว ทองอินทร์ 1175
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตฯ วรลักษณ์ 4621 & 239 210000 4001 เงินรายได้กองคลัง ดวงจันทร์ (คลัง) 3131
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 4052 , 4085 4052 ศูนย์บริหารงานวิจัย ธรรมนูญ (จิม) 2677,3677(หนึ่ง)
บัณฑิตสถาน 2409 2426 2414 งานประชุมกองกลาง ปรีดา 3015
สถานฯอนุรักษ์พลังงาน  EMAC 2007 – 9 ต่อ 217 2007-9 ศูนย์นักศึกษาเก่า กระแต 2624
สถาน,สุขภาพพิเศษ พรทิพย์ 6511 6501 สถาบันภาษา ไอยรา(ช้าง) 3751-40
สถานบริการสถาปัตย์ฯ 2822 สำนักงานสภามช. มงคล 3021
สถานวิชาการนานาชาติ ฐิตราภรณ์ 2852 2851 สถาบันวิจัยพลังงาน 2007
สถานปฏิบิติการเภสัช 4333 ,4372 4382 สำนักทรัพย์สิน น้องต้า 2680 ต่อ 14
สถานวิทยการฯเก็บเกี่ยว 4031 4031 สำนักงานหอพัก น้องไก่อู 4745
ศูนย์สตรีศึกษา เกษณี 3572 219245 3572 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา น้องปิ๋ม 4090 ต่อ 12
คณะนิติศาสตร์ น้องนุช 2916 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี น้องเบียร์ 1806
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา น้องจ๋า,ปี้ปุ๊ 1405  ศูนย์ฯ หริภุญไชย  นิด  053-553177  053-553219