เบอร์บุคลากรด้านนโยบายและแผน

คณะ / หน่วยงาน โทรศัพท์ FAX เบอร์ คณบดี คณะ / หน่วยงาน โทรศัพท์ FAX
เกษตรศาสตร์ 4012 ต่อ 103 4666 4001-2 ศูนย์ประกันฯ 1402 – 3 1404
ทันตแพทยศาสตร์ 4414 2228 4401 ศูนย์เทคโนโลยีฯ 1780
เทคนิคการแพทย์ 5076 ,6026 6042 5061 ศูนย์ธรรมชาติวิทยา 1452 – 3
พยาบาลศาสตร์ 6011 6081 5011 โรงเรียนสาธิต 4207 (ผอ.) 4248 221285
แพทยศาสตร์ 5291 , 5293 ,5299
6776
6223 5122 , 6144 กองกลาง 3012 3002
เภสัชศาสตร์ 4344 4390 4301 กองกฏหมาย 1317
มนุษยศาสตร์ 3226 , 3271 2309 3201 กองบริหารงานบุคคล 1112 1112
วิจิตรศิลป์ 4832 4805 4801 กองพัฒนานักศึกษา 3039 3070
วิทยาศาสตร์ 3314 3439 3301 กองคลัง 3125 3124
วิศวกรรมศาสตร์ 2043 2044 4101-3 กองบริการการศึกษา 3102 3110
ศึกษาศาสตร์ 4204 , 4271 4204 4201 กองบริหารงานบุคคล (สวัสดิการ) 1164 3500
สังคมศาสตร์ 3516 3555 3501 กองวิเทศสัมพันธ์ 3662 3666
อุตสาหกรรมเกษตร 8275 8201 8201 ,8214 สำนักงานการตรวจสอบฯ 3102-10 3695
บริหารธุรกิจ 2121 2113 2101 สำนักงานสภาพนักงาน 3018 – 3024 3020
เศรษฐศาสตร์ 2210 2202 2201 กองแผนงาน
สัตวแพทยศาสตร์ 8010 274710 8001  – งานธุรการ (สังกัดกองบริหารงานกลาง) 3141  , 3143 1144,47
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2807 , 2812 221448 2801  – งานแผนงบประมาณ 3147-8 ,3152-3 3153
บัณฑิตวิทยาลัย 2413 , 2419 892231 2401
สำนักบริการวิชาการ 2879 216244 3601  – งานแผนและประเมินผล 3144  , 3154
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 3813 , 3812 3818 3801
สำนักหอสมุด 4544 4528 4501  – งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ 3142  , 3145 , 3146 , 3150 , 3155
สำนักทะเบียนฯ 48910 3086 3096
สำนักส่งเสริมฯ 3633 , 3623

3629

3626

222680

3621
สถาบันวิจัยสังคม 2555 2572 2551
สถาบันวิจัยวิทยฯสุขภาพ 5055-58 & 301 221849 5055-8&101  ระบบการเงิน 3 มิติ 1145-46
สถาบันวิจัยวิทยฯเทคโนฯ 2461 2478 2451
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลิตฯ 4621 & 239 210000 4001 เงินรายได้กองคลัง 3131
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 4052 , 4085
บัณฑิตสถาน 2409 2426
สถานฯอนุรักษ์พลังงาน  EMAC 2007 – 9 ต่อ 217
สถาน,สุขภาพพิเศษ 6511 6501 สถาบันภาษา 3751-40
สถานบริการสถาปัตย์ฯ 2822
สถานวิชาการนานาชาติ 2852 2851 สถาบันวิจัยพลังงาน 2007
สถานปฏิบิติการเภสัช 4333 ,4372
สถานวิทยการฯเก็บเกี่ยว 4031
ศูนย์สตรีศึกษา 3572 219245 3572 ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 4090 ต่อ 12
คณะนิติศาสตร์ 2916 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 1806
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1405  ศูนย์ฯ หริภุญไชย  053-553177  053-553219